Ochrona danych osobowych

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej Rozporządzeniem oraz Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000), niniejszym informujemy, że:

Administratorem Państwa danych osobowych jest DAMCOM Grupa Sp. z o.o. prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą DAMCOM Grupa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawa, ul. Nowogrodzka 31. 

Państwa dane osobowe przetwarzane w celach przeprowadzenia weryfikacji rejestracji programu, nadania odpowiednich uprawnień rejestracyjnych, kontroli legalności użytkowania programu oraz informowania użytkowników o nowych funkcjach i wersjach programu. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów oraz odpowiadających tym celom prawnie uzasadnionych interesów administratora. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wykonywania w/w czynności. Pomimo dobrowolności, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wykonywania w/w czynności. Podstawę przetwarzania została określona w art. 6 ust 1 lit. a, b i f Rozporządzenia.

W związku z przetwarzaniem Państwa dane osobowe nie są przekazywane do dalszego przetwarzania chyba, że takie przekazanie będzie konieczne w wyniku odpowiednich przepisów prawnych np. podczas kontroli skarbowej.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu przesłania przez Państwo informacji do DAMCOM Grupa Sp. z o.o. o zakończeniu korzystania z oprogramowania oraz jego odinstalowania, przez okres wynikający z przepisów prawa podatkowego – 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku należnego w związku z zawarciem i realizacją umowy sprzedaży programu lub do czasu wniesienia sprzeciwu.

Posiadają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do danych, które Państwa dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Posiadają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;

W zakresie, w jakim udzieliliście Państwo zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do jej cofnięcia. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W przypadku uznania, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com